Register Online สำหรับเข้ารับชมย้อนหลัง


สามารถรับรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ONLINE meeting

Book Now

Event Schedule

Meeting Room A
Time Title
09:00 - 09:15
พิธีเปิดงาน (15 นาที)

• กิติสรี สุขะปิณฑะ
ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา 
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
 
• ฌอน เค โอนีลล์
กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่  
กล่าวเปิดงาน 

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

09:15 - 10:15
IP Marketplaces  และ แหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (60 นาที)

คุณภเชศ จารุมนต์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
• คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ผศ. ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แม่ข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณกิติสรี สุขะปิณฑะ
ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้ดำเนินรายการ: คุณชีพชนก เชิญขวัญมา
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

10:15 - 10:20
พัก (5 นาที)
10.20 - 11.20
จากห้องวิจัยออกสู่ตลาด: ประสบการณ์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ล้านนา (60 นาที)

ตัวอย่างการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ / นักวิจัยในพื้นที่ 

• คุณทิวา จามะรี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด รับอนุญาตใช้สิทธิในผลงาน “การปลูกพืชในบรรจุภัณฑ์” จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมแก้ปวดจากสารสกัดพริกและสมุนไพรไทย ด้วยนวัตกรรมนาโน 
ผศ. ดร.ชำนาญ ราญฎร ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์จากนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Startup Company ภายใต้การบ่มเพาะ ของมช.) 
ดร. อดิศร สุดดี
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกลีนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาเครื่องสำอางจากสารสกัดจากใบชาอัสสัม       
ผศ. ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยผู้สร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัย“เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาไฟโคไซยานินสูง
คุณกันติชา สมศักดิ์
ผู้ก่อตั้ง Cheevit Cheeva Café 

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11:20 - 13:00
พักกลางวัน

Speakers Group

คุณกิติสรี สุขะปิณฑะ

ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

คุณฌอน เค โอนีลล์

กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คุณภเชศ จารุมนต์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คุณเฉลิมพล ตู้จินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผศ. ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณชีพชนก เชิญขวัญมา

ผู้เชียวชาญอาวุโสด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถานทูตสหรัฐอเมริกา

คุณทิวา จามะรี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด รับอนุญาติใช้สิทธิในผลงาน “การปลูกพืชในบรรจุภัณฑ์” จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมแก้ปวดจากสารสกัดพริกและสมุนไพรไทย ด้วยนวัตกรรมนาโน

ผศ. ดร.ชำนาญ ราญฎร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์จากนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Startup Company ภายใต้การบ่มเพาะของมช.)

ดร. อดิศร สุดดี

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาเครื่องสำอางจากสารสกัดจากใบชาอัสสัม

ผศ. ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยานักวิจัยผู้สร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัย“เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาไฟโคไซยานินสูง

คุณกันติชา สมศักดิ์

ผู้ก่อตั้ง Cheevit Cheeva Café ร้านขนมหวานที่เริ่มต้นในจังหวัดเชียงใหม่ และขยาย franchise ไปถึงไทเป, กรุงเทพมหานคร, พิษณุโลก, เชียงราย, ลำพูน